A szolgálat

Szerződéses katonaként melyek a fontosabb kötelességeid?

 • Az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban kell megjelenned, és a kapott feladatot
  teljesítened, illetve e célból rendelkezésre állnod;
 • Szolgálati feladataid a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően –
  szükség esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és
  igazságosan kell végrehajtanod;
 • Munkatársaiddal együttműködve a munkád úgy kell végezned és olyan magatartást tanúsítanod,
  hogy az – kivéve, ha ez a feladat végrehajtásával elkerülhetetlenül együtt jár – más egészségét, testi
  épségét ne veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézzen elő;
 • A szervezeti egység feladatainak megfelelően kell az őr-, ügyeleti, illetve készenléti szolgálatot
  ellátnod;
 • A számodra meghatározott oktatásban (képzésben) részt kell venned, az előírt vizsgákat kell le
  tennem;
 • Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget kell tenned, a szűréseknek
  és vizsgálatoknak alá kell vetned magad;
 • Szolgálaton kívül is a Magyar Honvédség tagjához és beosztásomhoz méltó magatartást kell
  tanúsítanod;
 • A rendelkezésemre bocsátott fegyverzetet, felszerelést, ruházatot, egyéb eszközöket és anyagokat
  rendeltetésszerűen kell használnod és gondoznod;
 • Köteles vagy megtartani az állami és a szolgálati titkot, valamint az adatok védelmére vonatkozó
  szabályokat.

 

Mit jelent a vezénylés?

 • Szerződéses katonaként a szolgálat érdekében eredeti szolgálati beosztásodban való meghagyás
  mellett:

  • bármely szervezeti egységhez;
  • bármely helyőrségbe (helységbe);
 • a beleegyezésed nélkül meghatározott szolgálati feladat teljesítésére vezényelhető vagy. A
  vezénylések együttes időtartama 3 évenként a 6 hónapot nem haladhatja meg.

Hogyan mehetsz külföldi szolgálatra?

 • Jó tudnod, hogy a külszolgálaton résztvevők kiválasztásakor az önként jelentkezőket előnyben
  részesítik. Az is fontos, hogy a beleegyezésed nélkül is vezényelhetnek külföldi katonai szolgálatra, ha
  annak időtartama az egy évet nem haladja meg.

Mennyi ideig és hányszor mehetsz külszolgálatra?

 • A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg (ez azt jelenti, hogy 2 éven belül több, egymást követő
  külszolgálat esetén is legfeljebb 12 hónap lehet). A külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell
  eltelnie.

Mennyi illetményt és egyéb ellátásokat kapsz a külszolgálat alatt?

 • A hazai illetmény (fizetés) mellett devizaellátmányt kapsz (a külszolgálat helyétől és a feladattól
  függően), amely az itthoni fizetés többszöröse lehet.
 • Teljes és ingyenes ellátást (ruházatot, fegyverzetet, felszerelést, elhelyezést, étkezést, szállítást). A
  szolgálatteljesítéssel összefüggésben bekövetkezett baleset esetén kárigényt terjeszthetsz elő.
 • A külszolgálatról történő visszatérés után ingyenes (családtagnak kedvezményes térítés ellenében) 6
  napos regeneráló pihentetés illet meg.

Mennyi a szolgálatteljesítési (munka) idő?

 • A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra. A készenléti jellegű beosztásokban a heti 40 óránál
  hosszabb, de heti 54 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő is lehet.
 • A szerződéskötést követő 14 hetet meg nem haladó alapkiképzés időszakában legfeljebb heti 60 óra
  lehet. Ez alatt az időszak alatt azonban a pihenőidő nem lehet kevesebb nyolc óra időtartamnál, és
  hetente legalább egy pihenőnapot ki kell adni.

 

Pihenőnap és szabadnap

 • A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidő; a pihenőnapon és a munkaszüneti napon
  teljesített szolgálat után ezen túlmenően még egy szabadnapot kell biztosítani.
 • A külön jogszabályban meghatározott munkaszüneti napokon felül munkaszüneti nap a magyar
  honvédelem napja (május 21.).

 

Mi az a túlszolgálat?

 • Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek
  felszámolása, továbbá egyéb, előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén, a meghatározott
  napi szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon, szabadnapod és
  szabadidőd alatt is kötelezhető vagy arra, hogy szolgálatot teljesíts (túlszolgálatot), illetőleg
  meghatározott ideig és helyen arra készen állj.

Mi az, ami nem minősül túlszolgálatnak?

 • Nem minősül túlszolgálatnak az ügyeleti, őr-, készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való
  részvétel.

Mennyi lehet az elrendelhető túlszolgálat?

 • Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként 300 óra, amely a miniszter által kiadott
  rendelkezésben további 50%-kal növelhető.

Hogyan történik a túlszolgálat ellentételezése/díjazása?

 • Évi 150 óráig terjedő túlszolgálatért szabadidő, azon felüli túlszolgálatért díjazás illet meg.
 • Az állományilletékes parancsnok a 150 órán belüli túlszolgálat díjazását is engedélyezheti, ha a
  szabadidő kiadása a szolgálat ellátását veszélyeztetné.

Milyen szabadságokra jogosult egy szerződéses katona?

 • A szerződéses katona alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságra, továbbá
  gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezményre jogosult. Az alapszabadság évi 25
  munkanap.

Hány nap a pótszabadság?

 • 2 évig terjedő szolgálati viszonyban töltött idő után 2 munkanap
 • 3-5 év szolgálati viszonyban töltött idő után 3 munkanap
 • 10 év szolgálati viszonyban töltött idő után 4 munkanap
 • 11-15 év szolgálati viszonyban töltött idő után 5 munkanap
 • 16-20 év szolgálati viszonyban töltött idő után 6 munkanap

Jár-e a gyermeked után pótszabadság, ha szerződéses katona vagy?

 • Igen, ha tizenhat évesnél fiatalabb
 • 1 gyermekem után 2 munkanap
 • 2 gyermekem után 4 munkanap
 • 2-nél több gyermekem után összesen 7 munkanap pótszabadság illet meg
 • A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az
  évben kell figyelembe venned, amelyben a 16. életévét betölti.

 

Jár-e nekem a különleges igénybevétel utáni pótszabadság, ha szerződéses katona vagyok?

 • Igen, a folyamatos és átlagon felüli fizikai, pszichikai igénybevételéből származó egészségkárosodás
  megelőzése, illetve a fizikai állóképességének megőrzése céljából a pótszabadságon felül külön
  pótszabadságra vagy jogosult, amely:
 • az egészségkárosító veszélynek kitett, külön jogszabályban meghatározott beosztásban évente
  legfeljebb 10 munkanap,
 • repülőgép- és helikoptervezető, fedélzeti szolgálattevő és ejtőernyős, valamint közvetlen
  életveszélynek kitett tűzszerész, búvár beosztásban évente legfeljebb 14 munkanap.
 • Tartós – legalább 14 napig tartó – igénybevétel (harcászati gyakorlat, elemi csapás elhárítása stb.)
  utáni pihentetés céljából esetenként legfeljebb 5 nap szolgálatmentességi időt engedélyezhetnek
  neked. Az alapkiképzés befejezése után közvetlenül 5 nap szolgálatmentességi időre vagy jogosult.

Mi az egészségügyi szabadság, és mennyi az időtartama?

 • Az egészségügyi szabadság a felgyógyulásodig jár, és erre teljes fizetést kapsz.

Jár-e szülési szabadság, ha szerződéses katonanő vagy?

 • Igen, a Munka Törvénykönyve szerinti mértékű szülési szabadság illet meg.

Mit jelent az előmenetel?

 • Az előmenetel a magasabb beosztásba és az ahhoz tartozó magasabb rendfokozatba történő
  kinevezést és előléptetést jelenti.

Melyek az előmenetel feltételei?

 • Az állománykategóriának megfelelő, betölthető magasabb beosztást vagy a speciális beosztást (a
  szerződéses beosztások speciális előmeneteli rendbe tartoznak) betöltők esetében a magasabb
  rendszeresített rendfokozat;
 • A magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai
  végzettség (szakképesítés).
 • Speciális beosztásba kinevezhető, illetve áthelyezhető az a katona, aki az általános követelményeken
  túl rendelkezik az adott beosztáshoz előírt sajátos képzettséggel, illetve vállalja annak a számára
  meghatározott időtartamon belüli megszerzését.

Mennyi a speciális beosztást betöltők várakozási ideje az adott rendfokozatokban?

 • közkatona: 1 év
 • őrvezető: 3 év
 • tizedes: 3 év, stb.
 • A szerződéses legénységi állomány speciális beosztást betöltő tagja – az általa betöltött beosztásban
  elérhető legmagasabb rendfokozat eléréséig – kizárólag a meghatározott várakozási idő leteltekor
  lép elő a következő rendfokozatba.

A szerződéses katonai szolgálat ideje alatt részt kell-e venned rendszeres egészségügyi és fizikai ellenőrzéseken?

 • Igen, évente kötelező jelleggel részt kell venned az egészségügyi szűrővizsgálaton és fizikai
  állapotfelmérésen.
 • Ha az előírt követelményeknek nem felelsz meg, a megismételt felmérést a kitűzött határidő
  leteltekor újból meg kell csinálnod. Amennyiben ekkor sem felelsz meg, a szerződésed alkalmatlanság miatt megszüntetik.

Értékelik-e a munkádat, és ha igen, hogyan?

 • Évente írásos teljesítményértékelést készítenek rólad. A teljesítményértékelést a közvetlen szolgálati
  elöljáród készíti el. A minősítésed az állományilletékes parancsnokod hagyja jóvá. A  teljesítményértékelést, a minősítést és a vezetői értékelést ismertetik veled.

Comments are closed.